DAGSORDEN

Vindinge KulturCenter
Som det fremgår af vores program for foråret 2024, har vi indkaldt til
Ordinær Generalforsamling
Som afholdes på Vindinge Skole 13. februar 2024 kl. 19.30
Hermed DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af Rettidigt indkomne forslag
  (skal være bestyrelsen i hænde senest 30. januar 2024)
 5. Fremlæggelse af budget for indeværende kalenderår til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
  Forslag fra bestyrelsen:
  Kontingent fastholdes – 175,- kr. for enkeltmedlemmer og 350,- kr. pr. husstand
 7. Valg til bestyrelse og revisorer i lige år
  Valg af Formand for 2 år.
  På valg er Anne Hylleberg – modtager ikke genvalg
  Bestyrelsen foreslår Marianne Hansen, som (hvis hun bliver valgt) træder ud af bestyrelsen
  som menigt medlem.
  Bestyrelsen foreslår så nyvalg af Kirsten Haldager, som vælges for et år.
  Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år
  På valg er Jens Sørensen – modtager genvalg
  Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år
  På valg er Tina Andersen – modtager genvalg
  Valg af Suppleant til bestyrelsen for 2 år
  Bestyrelsen foreslår Anne Hylleberg
  Valg af Revisor for 2 år
  På valg er Jane Sørensen – modtager genvalg
  Valg af Revisorsuppleant for 1 år
  På valg er Jette Christensen – modtager genvalg
 8. Eventuelt